DHL:s Personuppgiftspolicy

Det är mycket viktigt för DHL att din integritet som privatperson är skyddad och att du känner dig trygg när du använder dig av våra tjänster eller besöker www.dhl.se eller www.expresseasy.se. Vi har därför tagit fram denna policy som beskriver hur DHL behandlar de personuppgifter du lämnar till oss. All behandling sker utifrån bestämmelserna om skydd för den personliga integriteten i personuppgiftslagen (PUL). DHL kan löpande ändra innehållet i denna policy och du bör därför läsa igenom den igen när du besöker vår webbplats nästa gång.

Insamling och behandling av personuppgifter

De uppgifter vi behandlar är personuppgifter som du lämnar t.ex. i samband med beställning av en tjänst eller vid andra kontakter med DHL. Det är uppgifter om namn, personnummer eller passnummer, adress, telefonnummer, e-postadress m.m. samt uppgifter som lämnas vid förfrågningar, support, reklamationer eller dylikt. Uppgifterna registreras i DHL:s kunddatabas och används för administration och leverans av din beställning samt för att DHL ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av DHL:s tjänster samt i marknadsföringssyfte såsom t.ex. utskick av enkäter, information och erbjudanden. Du kan skriftligen anmäla att du inte vill ha någon direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Genom att lämna dina personuppgifter ger du ditt samtycke till att vi använder insamlad information som beskrivits ovan. När du besöker vår hemsida sker också en automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens och de sparas inte för några andra ändamål. Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra och fullgöra våra tjänster, eller så länge som det föreskrivs i lag.

Särskilt om behandling av personnummer

För vissa tjänster kräver DHL en bekräftelse på din identitet och att du ska uppge ditt personnummer eller motsvarande för utländska medborgare, som då registreras. Detta gör vi i syfte att kunna identifiera dig som avsändare och ansvarig för försändelsens innehåll. Genom att beställa tjänsten och lämna ditt personnummer till oss ger du ditt samtycke till att vi behandlar det som beskrivits ovan. Personnummer kan också komma att registreras vid utlämning av paket eftersom det ofta är detsamma som identitetshandlingens nummer (se nedan).

Hämta paket

När du hämtar upp ett paket hos en DHL SERVICE POINT, kräver DHL att du kan legitimera dig. För att säkerställa att obehöriga inte kan hämta ut ditt paket, kommer DHL alltid kontrollera ditt ID och säkerställa att det matchar dig. Om sändningen hämtas ut av ett ombud måste dennes ID och den registrerade mottagarens ID visas upp samtidigt vid utlämnandet. Vi kommer då att registrera eller skanna ID-numret och förvara det tillsammans med sändningsnumret i 12 månader efter att du hämtat ut paketet. Informationen är obligatorisk om du eller avsändaren önskar att göra en reklamation (se nedan under Reklamationer och klagomål).

Reklamationer och klagomål

Vid reklamationer och klagomål registrerar vi avsändare, mottagare, vilken dag försändelsen lämnades till DHL samt övrig information som kan behövas för handläggning av reklamationsärendet.

Uppgifter om företag

Är du enskild näringsidkare och kund hos DHL, registreras ditt personnummer eftersom det är ditt företags organisationsnummer. För vissa tjänster kräver DHL en bekräftelse på din identitet, varför personnummer måste registreras. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

Utlämning av uppgifter till annan

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom DHL-koncernen och till företag som DHL samarbetar med. DHL kan också komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter och andra med stöd av lag eller annan författning.

Personuppgiftsansvarig

DHL Express (Sweden) AB, org. nr 556203-9148, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

Registerutdrag och rättelser

Som privatperson har du rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter DHL behandlar om dig. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av dig. Observera att det av integritetsskäl inte är möjligt för DHL att söka eller sammanställa personuppgifter i löpande text. Begäran sänds till:
DHL Express (Sweden) AB
Personuppgiftsombudet
170 87 Stockholm

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande skall du vända dig till DHL Express Kundservice via e-post kundservice@dhlkundservice.se.